Sygehus Lillebælt

Bedre patientforløb med optimeret logistik


De danske hospitaler fungerer i dag i kraft af et dedikeret, klinisk personale, som kæmper en daglig kamp mod utidssvarende systemer. Nu stilles der fra politisk hold krav om, at patientflowet skal øges – eksisterende hospitaler skal udvides, og nye opføres. Sygehusene har desuden fået pålagt krav om årlige effektivitetsforbedringer på to procent - målepunktet er antallet af behandlede patienter i forhold til udgifterne.Effektiv logistik
Ved at benytte erhvervslivets metoder til at effektivisere logistikken kan hospitalerne frigive massive, kliniske ressourcer til patientbehandling . Den nye sygehusplan er en oplagt anledning til at gentænke strukturerne, så de midler, der er til rådighed, udnyttes på den bedst tænkelige måde.

Tid til patienten
Det vil imidlertid ikke være muligt at opfylde kravene om et øget patientflow ved kun at indrette modtagelse og patientområder optimalt. Det understøttende servicesystem, logistikken, må også gentænkes. Optimale patientforløb kræver, at det kliniske personale har tid til netop patienten – og det kan kun lade sig gøre, vis personalet ikke overbebyrdes med sekundære opgaver, som det sker i dag. Langebæk Logistik har gennem længere tid arbejdet med at gøre de planlæggende projektgrupper på sygehusene opmærksomme på betydningen af at tænke logistikken ind i strategien for at sikre effektive patientforløb.

Logistik skal tænkes ind i bygningsstrukturen
Langebæk Logistik har udført et praktisk konceptarbejde sammen med Cowi på Sygehus Lillebælt i Kolding. På den baggrund har vi opstillet en række spørgsmål til logistikken på det enkelte hospital, som er vigtige at overveje, inden bygninger og teknologi fastlægges. For at skabe det bedst mulige flow, skal logistikken tænkes ind i sygehusets bygningsmæssige og procesmæssige krop under hensyntagen til det kliniske arbejde. Og dét er ideelt at gøre helt fra starten; når sygehusets føringsveje først er fastlagt, er logistikstrukturen i høj grad givet.Quick-wins og helhedstænkning
Konceptarbejdet kan anvendes som inspiration for projektgrupperne, når de udarbejder planer for udbygning og effektivisering af sygehusene. Modellerne går fra helt lavpraktiske løsninger ved eksempelvis udbygning af eksisterende hospitaler – og til omfattende, automatiserede logistikkoncepter, der involverer hele forsyningskæden (SCM) på det pågældende hospital.

Analysearbejdet som fundament
Arbejdet bør altid baseres på en kortlægning af det enkelte hospitals vareflow og forudsætninger, så der er grundlag for at forstå de nuværende og fremtidige, logistiske udfordringer.

Udgangspunktet for vurderingen af et bæredygtigt koncept er en kombination af et solidt datagrundlag, en solid viden om logistik generelt og inddragelse af brugerne, dvs. det kliniske personale, portører m.fl. Nøgletallene skal sidenhen danne grundlag for hvilke processer, der skal automatiseres, og hvilke der mest hensigtsmæssigt forbliver manuelle.

Et optimalt logistisk servicesystem er nøglen til at opfylde de politisk opstillede mål. Arbejdet skal have den nødvendige opmærksomhed og udføres af specialister inden for feltet.

linkedin